Adresa:

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Rr. Muharrem Fejza  p.n Lagja Spitalit, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

E-mail: blerta.hoti@rks-gov.net

web:https://dak.rks-gov.net/

Tel.: 038 200 36 572