Adresa:

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë

Rr. Arbënor e Astrit Dehari,  nr. 21

Prishtinë, Republika e Kosovës.

email:blerta.ibraj@rks-gov.net

web:https://dak.rks-gov.net/

Tel.: 038 200 36 572