Memorandum bashkëpunimi në mes të DAK-së dhe HAA

Një tjetër arritjet me rendësi në aspektin e bashkëpunimit regjional të DAK–së është edhe nënshkrimi i marrëveshjes së mirëkuptimit me Agjencinë Kroate të Akreditimit (HAA), e cila u arrit me datë 17.06.2010.
Kjo marrëveshje u nënshkrua nga ana e drejtoreshës së Agjencisë Kroate të Akreditimit te zj. Biserka Bajzek dhe drejtorit të Drejtorisë së Akreditimit të Kosovës, z.Ibush Luzha, në Bruksel të Belgjikës.