Rreth Nesh

Mirë se vini në ueb faqen Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit të  Kosovës
Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit të Kosovës (DAK) është i vetmi Trup Kombëtar i Akreditimit, i njohur me ligj, për të vlerësuar në përputhje me standardet ndërkombëtare kompetencën teknike të Trupave të Vlerësimit të Konformitetit që kryejnë aktivitete të tilla si: testim, kalibrim, certifikim, dhe inspektim qofshin ne sektorët publik apo privat, të fushës vullnetare apo te detyrueshme.
Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit funksionon ne baze te Ligjit Nr. 05/L- 117  i miratuar në Kuvendin e Kosovës me datën 20.12.2016 dhe i publikuar në Gazeta zyrtare t republikës së Kosovës, Nr. 2 / 12 Janar 2017.

Misioni i DAK-ut.

Misioni i DAK-ut eshte tju ofroje te gjitha paleve te interesuara, akreditimin mbi bazen e rregullave te percaktuara ne ligjet, standarde dhe ne parimet e akreditimit.

Vizioni i DAK-ut eshte qe ne nje periudhe te afert te behet anetare me te drejta te plota ne EA (European co-operation for Accreditation) si dhe te arrij te nenshkruaj marreveshjen multilaterale me EA ( EA MLA).

Ndryshimi midis akreditimit dhe certifikimit.

Akreditimi.

Akreditimi eshte procedura ne baze te se ciles nje trup i autorizuar, i njohur me ligj vlereson kompetencen e nje Trupi te Vleresimit te Konformitetit per te kryer detyra specifike si testim, kalibrim, certifikim dhe inspektim.

 

Certifikimi

Me Certifikim kuptohet veprimtaria e nje pale te pavarur, e cila verteton nese procesi, sherbimi ose produkti ne fjale ploteson kerkesat e vecanta te standardeve perkatese, rregullat teknike ose aktet normative ne fuqi.

Fusheveprimtaria e DAK

Fusheveprimtaria DAK kryen akreditimin e laboratoreve testues/kalibrues, dhe trupave inspektues bazuar ne standardet e meposhtme: - Laborator testues/kalibrues sipas standardit SK ISO/IEC 17025, - Trupat inspektues sipas kerkesave te standardit SK ISO/IEC 17020

DAK operon ne baze te Sistemi te Menaxhimit te Cilesise sipas kerkesave te standardit SK ISO/IEC 17011. Parimet e punes se saj jane paanshmeria, transparenca dhe kompetenca profesionale. Kjo Drejtori ka te percaktuar procedura sipas te cilave akrediton TVK-t te cilat respektojne kerkesat e standardeve nderkombetare dhe garantojne cilesine e sherbimeve te tyre.

Ku mund te merrni informacion

DAK publikon te gjitha informacionet rreth veprimtarise se vet ne Ueb faqen: www.dak-ks.org