Përberja e Drejtorisë

Drejtore e Përgjithshme në Drejtorinë e Përgjithshme të Akreditimit të Kosovës - DAK
Gentiana Islamaj - gentiana.islamaj@rks-gov.net

Drejtore e Drejtorisë për Akreditim dhe Zhvillim
Ardiana Shala-Krrabaj - ardiana.shala@rks-gov.net

Udhëheqës i Sektorit për Akreditimin e Laboratorëve Testues, Trupave Inspektues dhe Çertifikues

Visar Bajraktari- visar.bajraktari@rks-gov.net

Zyrtare e lartë e Akreditimit të Laboratorëve Testues dhe Kalibrues
Safete Rexhepi - safete.rexhepi@rks-gov.net

Menaxhere e Cilësisë

Valmira Sejdiu- valmira.b.sejdiu@rks-gov.net

Zyrtar i lartë për Akreditimin e Trupave Inspektues dhe Çertifikues
Jeton Aliu - jeton.aliu@rks-gov.net

Udhëheqëse e Sektorit për Trajnim dhe Komunikim

Blerta Hoti- blerta.hoti@rks-gov.net