Akreditimi

Akreditimi eshte procedura ne baze te se ciles nje trup i autorizuar, vleson kompetencen e nje Trupi te Vleresimit te Konformitetit per te kryer detyra specifike te tilla si: testim, kalibrim, certifikim dhe inspektim.

Kompetenca eshte cilesi per te siguruar transparencen, besueshmerine dhe efikasitetin e sherbimeve qe ofrojne Trupat e Vleresimit te Konformitetit te Akredituara.


Akreditimi eshte nje mekanizem qe ndikon ne rritjen e besueshmerise dhe ndihmon autoritetet, ekonomine dhe shoqerine qe te gjykojne nese laboratoret testuese/kalibrues, trupat inspektues, trupat certifikues ( Trupa te Vleresimit te Konformitetit) plotesojne detyrat specifike.

Akreditimi nga DAK-u kryhet ne perputhje me standardet nderkombetare te vendosurae nga Organizata Nderkombetare e Standardizimit (ISO).

Standardete nderkombetare per akreditim

Standardet qe aplikohen jane si me poshte:

 • Laboratore testues dhe kalibrues :
  ISO/IEC 17025:2006 e Kerkesa te pergjithshme per kompetencen e Laboratoreve testues dhe Kalibruese
 • Laboratoret testues mjekesor:
  ISO 15189:2012
 • Trupate Inspektues :
  ISO/IEC 17020:2012
 • TrupateCertifikues:
 • ISO/IEC 17065: 2012e eVleresimi i konformitetit - Kerkesat per trupat qe bejne certifikimin e produkteve, proceseve dhe sherbimeve"
  EMS ISO 14000, 14001, 14004 dhe 14005 certifikim i sistemite te menaxhimit te cilesise dhee mjedisor"
 • EN ISO/IEC 17024:2003 (verzioni i ri: ISO/IEC 1724:2012) Vleresimi i Konformitetit- Kerkesa te pergjithshme per trupat qe operojne skemat e certifikimit te personave

Perfitimet nga Akreditimi

 • Garant i kompetences tuaj te klientet;
 • Rrisin mundesine per permiresime;
 • Sigurone pavaresine, integritetin dhe kompetencen teknike;
 • Perdorimi i akreditimit sherben dhe si mekanizem akreditimi;
 • Rrit reputacionin dhe profesionalizmin;
 • Kursen shpenzimet nepermjet permiresimit te sistemit teknik dhe te menaxhimit ne menyre eficente dhe efektive.

Procedura e Akreditimit

 • Aplikimi
 • Shqyrtimi i dokumentacionit
 • Vizita Para vleresuese
 • Vizita Vleresuese
 • Raporti i Vleresimit
 • Marrja e vendimit mbi akreditimin
 • Aprovimi
 • Mbikeqyrja
 • Ri akreditimi

Aplikimi e Procedura, rregullore, politika, forma aplikimi apo guida teknike te gjithe trupat e vleresimit te Konformitetit mund ti gjejne te publikuara ne ueb-siten zyrtar te DAK-se www.ks-gov.net,Drejtoria e Akreditimit te Kosoves. Hapi i pare i procedures se akreditimit nis me aplikimin i cili dorezohet ne zyren e DAK-uteee dhe duhet te permbaje te dhenat e TVK-se (Trupat e Vleresimit te Konformitetit).

Shqyrtimi i dokumentacionit - Gjithe dokumentacioni i Trupave te Vleresimit te Konformitetit dorezohet per tu vleresuar nga DAK. Kryevleresuesi i ngarkuar shqyrton nese dokumentacioni eshte ne perputhje me kerkesat e standardit.

Vizita Para vleresuese e Bazuar ne marreveshjet me TVK-te kryhet nje vizite para vleresuese , identifikohen mangesite ne sistemin ose ne kompetencat e aplikantit TVK.
eVizita Vleresuese - Qellimi i vizites ne vend eshte te vleresoje nese ajo qe shkruhet ne dokumentacion funksionon ne realitet dhe se sa kompetent eshte trupi per te kryer kete detyre.

Raporti i vleresimit - Rezultatet e vizites ne vend pasqyrohen ne raportin vleresues. Ky raport nenshkruhet edhe nga TVK-et e vleresuar . Ne rast se gjenden mos konformitete nga kjo vizite vleresuese TVK-se i lihet afat per plotesimin e tyre. Nese ky raport vleresimi eshte pozitiv i percillet Drejtorit te DAK-ut.

Marrja e vendimit mbi Akreditimin e Drejtoria e Akreditimit ne baze te vleresimit, informon Keshillin e Akreditimit. Merr opinionin keshillimor te akreditimit atehere merret vendimin nese do te akreditoje/refuzoje certifikaten e akreditimit.

Aprovimi e Nese vendimi eshte pozitiv Drejtori gjeneral i Drejtorise se Akreditimit firmos Certifikaten e Akreditimit dhe Drejtoria e Akreditimit e perfshin laboratorin ne listen e laboratoreve te akredituar. Atehere Drejtoria e Akreditimit i dergon laboratorit:

 • Certifikaten e Akreditimit,
 • Kopje te raportit vleresues
 • Kopje te raportit te vizites
 • Planin e mbikeqyrjes te pergatitur nga kryevleresuesi

Akreditimi eshte i vlefshem per kater vjet dhe siguron qe TVK vazhdon te funksionoje ne perputhje me standardin perkates, me dokumentet e Drejtorise se Akreditimit dhe perdor korrekt logon e Drejtorise se Akreditimit.

Mbikeqyrja - Vizitat mbikeqyrese organizohen nga DAK-ja te pakten 1 here ne vit me qellim qe te sigurojne qe TVK e akredituara vazhdojne te funksionojne ne perputhje me standardin per te cilin jane akredituar.

Ri akreditim - DAK-ja ne rastet kur ka mbaruar periudha 4 vjecare e akreditimit, me kerkesen per akreditim te vete laboratorit ben ri akreditimin.