Tarifat e Akreditimit

Tarifat për kryerjen e të gjitha shërbimeve të akreditimit janë të përcaktuara në Udhëzim Administrativ Nr.03/2018 Për Caktimin e Tarifave Për Akreditim.

Tarifat janë të njëjta si për subjektet vendore ashtu edhe për ato të huaja, të cilat ushtrojnë veprimtari në Republikën e Kosovës. Tarifat janë të përcaktuar për procedurat e akreditimit, para-vlerësimit, vlerësimit, zgjerimit të fushës për akreditim si dhe mbikëqyrjes së Trupavë të Vlerësimit të Konformitetit.

Për më shumë informacione në lidhje më tarifat e akreditimit mund të informoheni në Udhezimin e publikuar në uebfaqen e DAK-së.