Më 21 mars 2023 në Utrecht, Holandë, Marek Wilgos nga@PCAgovPL , Organi Kombëtar i Akreditimit Polak, kryesoi takimin e tij të parë të Komitetit të Inspektimit të EA, ku morën pjesë edhe përfaqësuesit e DAK, takim ky ku u mblodhën rreth 60 përfaqësues nga NAB-të e EA .

Prishtinë, 24/03/2023