Komiteti Teknik i Laboratorëve Romë 27-28.Mars 2024

Romë,Itali, 29/03/2024

Zv.Drejtori i Përgjjithshëm i DAK-s Irfan Lipovica dhe zyrtarja e akreditimit Safete Rexhepi së bashku me rreth 80 pjesëmarrës morën pjesë në takimin e Komitetit të Laboratorëve më 27-28 mars në Romë ,për të diskutuar zhvillimin e Udhëzuesit për marrjen e mostrave, dhe mbi fushëveprimin fleksibël për PT-të, dhe rishikimin e EA-4/23 INF Vlerësimi dhe akreditimi i Opinioneve dhe Interpretimeve duke përdorur ISO/IEC 17025:2019. Gjithashtu nga Drejtoria e Akreditimit e Kosoves dhe ajo e Shqipërise gjatë pjesmarrjes u shkëmbyen informacione dhe përvoja për proceset e Akreditimit.