Shërbime

SHERBIMET

DAK ofron shërbimin e akreditimit për:

 • Laboratorët testues SK ISO/IEC 17025
 • Laboratorët kalibrues, SK ISO/IEC 17025
 • Trupave inspektues (SK ISO/IEC 17020:2012)
   • Ne te ardhmen DAK do te ofroj sherbime edhe per :
   • Laboratorët mjekësorë SK ISO/IEC 15189),
  • Trupat certifikues (te sistemeve të menaxhimit SK ISO 9000 , SK EN ISO 22000, certifikim personeli SK 17024, auditimi dhe certifikimi i sistemeve SK ISO/IEC 17021

Trupat per Vleresim te Konformitetit te Akredituara 
Legjislacioni
Dokumentacioni