Komitetet Teknike

Komitetet Teknike të DAK-së themelohen sipas Ligjit Nr. 05/L-117, në baza të pozitës ose baza të përkohshme për qëllime të ofrimit të ekspertizës për çështje specifike në akreditim.

DAK ka dy komitete teknike:

a)            Komiteti Teknik për laboratorët;

b)            Komiteti Teknik për trupat inspektues.

Roli i komiteteve teknike është të sigurojnë qasjen e DAK-së në ekspertizë dhe të hartojnë dokumente specifike udhëzuese për akreditim në fushat përkatëse.